Ny funktionalitet 2020-05-18:

 • Vi har utökat fritextfältet för slutbedömning av prov som bedöms med bedömningsmatriser till 20 tecken.
 • Vi har ändrat funktionen för att byta språk, vi har tagit bort flaggorna och visar istället respektive språks förkortning.
 • Vi har, med ytterligare kontrollfrågor, säkerställt hanteringen av borttag av användare i Adminsidorna.
 • Vi har skapat en funktion som gör det möjligt för eleverna att göra ett prov med automaträttade frågor och få resultatet presenterat för sig omedelbart, utan att läraren behöver rätta. Denna funktion kommer att utvecklas ytterligare.
 • Vi har utökat antalet språk som Dugga är översatt till med Holländska, Italienska och Portugisiska. (edited) 

Ny funktionalitet 2020-02-28:

 • Vid formativ bedömning har vi ändrat så att om man i provet har nivåerna E, C, A och väljer att en fråga kommer att bedömas på C-nivå så kommer de möjliga resultatet på den frågan att vara C eller E.
 • Flervalsfrågan har utökats med en funktion som gör att man som lärare inte behöver låta eleverna veta hur många rätta svar som efterfrågas. Felaktiga svar, eller uteblivna rätta svar kommer att föranleda minuspoäng på den frågan. Eleven kan dock aldrig få färre poäng än noll.
 • Vi har infört en funktion för user_admins att imitera användare i den skola som man är aktiv i. Gå in på Admin fliken, välj en användare och klicka på ”Imitera användare”.
 • Optimering av rättning av prov, när man gör kommentarer direkt i elevens text. Denna optimering kommer att få ytterligare förbättringar i kommande releaser.
 • Möjligheten att skapa ZIP-filer av elevernas inlämningar har tagits bort.
 • Förbättringar i PDF-filer.

Ny funktionalitet 2020-02-12:

 • Förbättringar av den manuella stavningskontrollen för elever.
 • Möjlighet att starta ett prov som inte har någon säkerhet utan att läraren behöver låsa upp provet mellan gångerna.

Ny funktionalitet 2020-01-24:

 • I texteditorn i essäfrågan så är helskärmsläge ändrat till A4-format på bredden
 • Det finns numera 7 färger att välja mellan när man skriver kommentarer i rättningsfunktionen
 • När en elev får problem med Internet kommer det att visas en varning för eleven. Denna funktion går att sätta på och stänga av beroende på vad skolan/kommunen själv vill. Meddela Dugga support.
 • De prov som är delade med alla lärare på en skola kommer numera att visas under fliken Arkiv, i redigera prov.
 • När eleven tittar på sina inlämningar i elevgränssnittet så visas tiden för när provet startades och när det lämnades in.
 • Loginsidan är anpassad till Webb-standarden WCAG 2.1
 • Under lärarens Rätta prov är proven indelade i flikar för att lättare hitta det prov man vill arbeta med.
 • Bedömningsmatriser går att dela med specifika lärare.
 • I sidan Skapa/Redigera prov har fältet Nivå tagits bort
 • Vid rättning, om läraren väljer att rätta en fråga i taget så finns det en snabbnavigation så att man kan förflytta sig mellan inlämningarna på ett smidigt sätt. Samt se vilka inlämningar som är färdigrättade för just den valda frågan.
 • Förbättringar i hanteringen av Provsvarsfiler
 • Holländska är tillåtet i ReadSpeaker
 • Det går att ställa in språk per användare i användarens profil

Ny funktionalitet 2019-12-23:

 • Det går att ange vilket språk man som användare vill använda i profilsidan.
 • Mer text visas när man skapar/ändrar ett prov.
 • När man lägger till deltagare i ett provtillfälle syns elevernas e-postadress om man sätter muspekaren över deras namn.
 • Startkoden visas nu direkt när man skapar ett provtillfälle.
 • Fliken "Alla" under "Redigera prov" har bytt namn till "Mina", vilket innebär att man endast ser de prov som man själv har skapat under den fliken.

Ny funktionalitet 2019-12-20:

 • Ersatt polska med holländska i ReadSpeaker
 • Nu finns Immersive Reader på varje frågetyp.
 • Nu är det möjligt att skapa en kommentar utan att behöva ange ett tecken eller ord.
 • Det finns fler färger att välja mellan för kommentarer.
 • Om man lägger till lärare som Extra examinator, kommer proven som man skapar att synas för den läraren under fliken ”Tilldelad”, i ”Redigera prov”.
 • Läraren som man delar att prov till kommer att se det under fliken ”Delade”, i ”Redigera prov”.

Ny funktionalitet 2019-11-30:

 • Extra examinatorer har nu tillgång till delade matriser.
 • Det är inte längre möjligt att bifoga en fil i Geogebra.
 • Nu kan flera elever använda samma filnamn vid bifogade bilder, trots att de har olika motiv.
 • Det går endast att välja en säkerhetslösning per provtillfälle.
 • Små bokstäver har tagits bort i SEB:s koder.
 • Vid rättning av en fråga där läraren gav elever ”Inges resultat” blev frågan inte grön-markerad. Det är nu åtgärdat.
 • Extra examinatorer har nu tillgång till delade matriser.

Ny funktionalitet 2019-11-19:

 • Förbättrade beskrivningar av frågetyperna när man väljer frågetyp.
 • Vi har gjort det möjligt att schemalägga publiceringen av inlämningar. Dessutom har funktionen att publicera med olika innehåll förbättrats.
 • Ytterligare förbättringar av bedömningsmatriser
 • Sorteringsordningen i Rätta prov har ändrats så att eleverna kommer i bokstavsordning.
 • Om man som lärare använder sig av Startkod så kommer den visas direkt i Skapa provtillfälle tillsammans med de andra koderna, t.ex. SafeExamBrowsers in- och utloggningskoder.

Ny funktionalitet 2019-11-09:

 • Ytterligare förbättringar av utskrift av förhandsgranskat prov.
 • Indexdokument vid arkivering av nationella prov är framtagen.
 • Möjlighet att publicera resultat med olika valmöjligheter om vad som ska publiceras, publicera resultat utan att publicera frågorna, publicera endast resultat och bedömning, resultera endast bedömning.
 • Vi har tagit bort alla tecken som är lätta att blanda ihop i SafeExamBrowsers in- och utloggningskoder. T.ex. 0 och O.
 • Extra skolor visas i bokstavsordning när man ska byta mellan skolor.

Ny funktionalitet 2019-10-27:

 • Förbättrad kryptering av provsvarsfiler.
 • Ytterligare förbättringar i funktionaliteten kopplad till bedömningsmatriser.
 • Uppdatering av Microsoft Immersive Reader som aktiveras genom att lägga till ett informationsblock i ett prov.
 • Möjlighet för elev/student att ladda upp filer i Geogebra vid nedlåst läge är borttagen.
 • Förbättringar av lärarens utskriftsfunktion för att skriva ut ett prov i pappersformat. Ytterligare förbättringar är planerade.
 • Förbättringar i utskriftsfunktionen av elevers inlämningar. Ytterligare förbättringar är planerade.

Ny funktionalitet 2019-10-19:

 • Utskrift av prov: ny funktion för att skriva ut prov: läraren kan nu skriva ut prov för att göra det möjligt för vissa elever att genomföra prov på papper.
 • Förbättring av bedömningsmatriser: denna leverans innebär att lärare nu kan dela bedömningsmatriser med varandra. Ytterliga förbättring av funktionalitet för bedömningsmatriser är planerade.
 • Funktionalitet för att arkivera nationella prov digitalt: det är nu möjligt att söka ut prov för att spara dessa för digital arkivering. Funktionen finns tillgänglig för administratörer.
 • Förbättringar i layout av PDF:er. Ytterligare förbättringar är planerade.

Ny funktionalitet 2019-08-06

 • Anpassning och införande av den senaste versionen av SafeExamBrowser-version för Windowsdatorer. Detta gör att den senaste versionen, 2.2.3, av SEB numera fungerar tillsammans med Dugga. När en elev laddar ner SEB från elevgränssnittet så är det 2.2.3 som laddas ner. Ingen avinstallation av tidigare versioner av SEB krävs. Vi har även gjort så att den tidigare versionen 2.1.8.(1) fungerar samtidigt med den nya versionen under en övergångsperiod. Vi kommer att fasa ut den gamla versionen under hösten, meddelande om exakt när kommer att ges vid ett senare tillfälle.
 • De problem som tidigare har funnits när man som lärare har använt sig av ”Skrivvakter” i ett provtillfälle är åtgärdade. Bl.a. var det problem med vilka roller användaren som angavs som skrivvakt behövde ha.
 • Funktionaliteten vid skapande och uppladdning av provsvarsfil har förenklats och förbättrats framförallt när det gäller Ipads och Chromebooks. Vi har dessutom lagt till så att man kan skapa och ladda upp provsvarsfiler även vid kontolös användning.
 • När man skapar PDF:er av en inlämning som innehåller essäfrågor så visas numera antal ord och tecken som eleven har skrivit i varje essäfråga.
 • Funktionalitet för att arkivera PDF:er på huvudmannanivå.
 • Funktionalitet för att skapa en PDF för samtliga inlämningar i ett provtillfälle, detta för att underlätta utskrifter. (Man kan alltså skriva ut samtliga inlämningar i ett svep)
 • Layout i PDF:er har förbättrats, radavstånd, sidbrytning, marginaler, elevens namn/inlämningens ID etc.
 • Förbättring av prestanda i samband med att skapa och ladda ner zip-fil av PDF:er.'
 • Det har tidigare funnits problem med att öppna och kopiera/redigera ett delat prov, detta är åtgärdat.
 • Det har vid enstaka tillfällen saknats mellanslag i essäfrågor, detta är åtgärdat.
 • Det har vid enstaka tillfällen inte gått att markera text, vid rättning, i vissa stycken i essäfrågor, detta är åtgärdat.
 • I vyn ”pågående prov” har det tidigare gått att låsa upp enstaka elevers prov, vi har nu lagt till funktionalitet så att lärare/skrivvakt kan låsa upp samtliga deltagares prov med en knapptryckning. Detta för att underlätta hanteringen för lärare vid prov som genomförs under flera olika tidpunkter.
 • I vyn ”Rätta prov” går det numera att markera alla prov som rättade med en knapptryckning. Framförallt för att underlätta vid manuell rättning av nationella prov.
 • Förbättringar av stavningskontrollen. (Hittar ni stavningsförslag som är felaktiga eller konstiga så är vi tacksamma om ni meddelar oss så att vi kan åtgärda det)
 • Förbättringar i frågetypen ”Markera”. Blanksteg som kommer med vid markering före och efter orden tas bort både i lärargränssnittet och elevgränssnittet. Det går, via en kryssruta, att bestämma att eleverna får se hur många ord i texten som ska markeras. Om eleven markerar fler ord än vad läraren har markerat så kommer eleven att få minuspoäng, man kan aldrig få mindre än 0 poäng på en fråga.
 • Det var tidigare förknippat med problem att byta språk från arabiska till svenska, felet åtgärdat.
Taggar:
Skapad av Fabian Åkesson den 2020/03/23 13:45
Översatt till sv av Fabian Åkesson den 2020/03/23 14:00