Vid genomförande av digitala nationella prov finns det ett antal förberedelser som kan göras för att säkerställa att proven kan genomföras så smidigt och enkelt som möjligt. Vår erfarenhet är att ju mer man förbereder sig desto lättare blir genomförandet av prov, oavsett vilken typ av prov det är fråga om. Det är också viktigt att påbörja förberedelserna i god tid inför genomförande av digitala nationella prov. En del skolor och kommuner har påbörjat förberedelser av det slag som beskrivs här nedan redan sedan några år tillbaka. Då vissa nationella prov ska genomföras med dator efter den 29:e juni 2018 rekommenderas att skolor och kommuner börjar använda en digital provplattform så snart möjligt efter detta datum. Detta så att såväl lärare som studenter i god tid hinner bekanta sig med den digitala provplattformen och hur genomförande av digitala prov går till. Förberedelserna som behöver göras är inte endast kopplade till den digitala provplattformen utan flera av de punkter som tas upp nedan berör andra aspekter såsom utbildning, bra wifi/internetuppkoppling, kontinuerlig strömförsörjning, att rätt programvara är installerad på studenters datorer med mera.

Introduktionsfilm Dugga NP 

Använd Duggas instruktionsfilmer för att bekanta dig med provplattformen. Duggas instruktionsfilmer, finns tillgängliga för dig så att du kan titta på dessa när som helst och på tider som passar just dig.

Förberedelser som lärare kan göra:

A) För att du och dina studenter ska få möjlighet att bekanta sig med Dugga är det bra att genomföra flera testprov och som ett första steg s.k. inloggningsprov (i öppet läge) med alla klasser och grupper som du kommer att göra prov med. Ett inloggningsprov kan ha t ex en (1) essäfråga formulerad som "Hej, skriv och berätta med några meningar om du kan logga in på ett enkelt sätt i detta prov och att allt fungerar för dig på din dator". Genom detta säkerställs att samtliga användare kan logga in och bekanta sig med provplattformen. Flera sådana korta testprov ger dig mer vana och du bör göra 3 - 5 testprov innan du börjar göra riktiga prov.

B) Som ett nästa steg är det värdefullt att genomföra testprov i nedlåst läge med t ex Safe Exam BrowserDuggas Chromebookapp eller Xit Check för att få ytterligare erfarenhet av hur man arbetar i nedlåst läge. Särskilt utvalda skolor har möjlighet att använda Respondus men denna lösning använder du endast om du med säkerhet känner till att din skola är en sådan utvald skola. Vid användande av de olika lösningarna för nedlåst läge är det värdefullt att lära sig och få erfarenhet av hur man går tillväga vid nedladdning av s.k. Provsvarsfil/Lämna in prov (studenternas svar på prov) vid bristande nätuppkoppling eller wifi. Observera att tillvägagångssättet skiljer sig åt mellan olika typer av datorer eller digitala enheter.

C) Ha tillgång till en tom USB-sticka när dina studenter gör prov på PC, Mac eller Chromebooks. För genomförande av prov är det värdefullt att känna till hur man kan spara provsvarsfiler i den händelse internet eller Wifi inte skulle fungera optimalt eller inte alls. På PC och Mac sparas provsvarsfiler genom att studenten klickar på "Ladda ner svarsfil" när studenten befinner sig i provet och till exempel använder Safe Exam Browser. Därefter ber du studenten logga ut ur Safe Exam Browser, öppnar filhanteraren/utforskaren, går till "hämtade filer" och överför filerna till din USB-sticka. På Chromebooks kan du stoppa in USB-stickan i Chromebooken, klicka på "Ladda ner svarsfil" i provet och därefter överföra filen direkt till USB-stickan. När man använder Safe Exam Browser på iPads sparas provsvarsfilen genom att klicka på "Ladda ner svarsfil". Detta gör så att filen sparas och lagras lokalt i Safe Exam Browser på iPaden (någon USB-sticka behövs inte för iPads). När du vill ladda upp provsvarsfilen från en iPad till Dugga väntar du till dess att iPaden har internetuppkoppling igen och laddar då upp filen, vilket kan ske i direkt anslutning till provet eller t ex dagen efter provet. Här finner du ytterligare instruktioner hur du gör : iPads provsvarsfiler

D) Strömförsörjning är en viktig komponent för att säkerställa genomförande av prov. Det rekommenderas därför att alla studenter ska ha tillgång till kontinuerlig strömförsörjning under hela provtiden. En minimigräns är att studenter åtminstone kan koppla in strömförsörjning vid behov. Vidare kan det rekommenderas att skolan ser till att ha adaptrar för strömförsörjning i reserv och att skolan/du som lärare informerar alla elever om att medta strömadapter inför prov. Det kan vara nödvändigt att kontakta ansvariga vid skolan eller kommunen för att tillse att strömförsörjning - eluttag, förlängningskablar, adaptrar etc finns tillgängligt på skolan vid prov.

E) Det går lättare att genomföra digitala prov om man har bra internetuppkoppling och bra Wifi. Ett långsamt Wifi påverkar dataöverföring och prestanda negativt. Otillräcklig nätverkskapacitet bör därför med fördel åtgärdas så snart möjligt. Om du som lärare känner till att din skolas wifi/internet är bristfälligt kan det vara fördelaktigt att kommunicera detta till ansvarig på skolan eller kommunen i den händelse dessa saknar kännedom om detta. Om skolans wifi ger elever möjlighet att logga in på nätverket med mobiltelefoner kan detta påverka nätverkets prestanda negativt. I sådana fall bör skolan informera eleverna om att slå av mobiltelefonerna under större prov. Detta för att reducera belastningen på skolans wifi-nätverk. Ibland kan hårdvaruuppdateringar vara nödvändigt för att få bättre Wifi-prestanda och då bör du kontakta ansvariga vid skolan eller kommunen för att be dem åtgärda detta.

F) Vissa studenter arbetar med digitala enheter (PC, Mac, Chromebook, iPad) som kanske är gamla och har några år på nacken. Det kan vara bra att göra en översyn av de digitala enheterna så att man vet att dessa fungerar, att de behåller batterinivån och att de har uppdaterad mjukvara. Detta gäller särskilt i sådana fall där datorer/digitala enheter delas mellan flera olika användare. Det är viktigt att tillse att de digitala enheterna verkligen fungerar när de väl ska användas. Enheter som inte fungerar, har skadade batterier, trasig bildskärm eller dylikt byts lämpligen ut. I samband med detta kontrolleras också att enheterna har korrekt mjukvara och att enheterna fungerar tillsammans med den digitala provplattformen som införskaffats.

Förberedelser som skolor/huvudmän kan göra:

G) Genomförande av digitala prov ställer krav på skolors IKT-kompetens varför det är fördelaktigt att genomföra utbildning riktad till lärare i allmänhet och till lärare som ska genomföra digitala nationella prov i synnerhet. Vissa skolor och kommuner genomför stora kunskapshöjande insatser i samband med digitaliseringen, vilket är bra. Det går med fördel att initiera sådana kunskapshöjande insatser genom egenanordnade interna utbildningar och workshops och låta lärare med större IKT-erfarenhet dela erfarenheter med andra lärare vid skolan/kommunen. Därigenom kan skolan på ett effektivt sätt påbörja den digitala resan mot en ökad IKT-kompetens.

H) Det går lättare att genomföra digitala prov om man har bra internetuppkoppling och bra WiFi. Ett långsamt WiFi/Internet påverkar dataöverföring och prestanda negativt. Otillräcklig nätverkskapacitet bör därför med fördel åtgärdas så snart möjligt. Som ansvarig för en skolas nätverk och infrastruktur kan det vara fördelaktigt att genomföra mätningar av prestanda. Om en skolas WiFi ger elever på skolan möjlighet att logga in på nätverket med mobiltelefoner kan detta påverka nätverkets prestanda negativt. I sådana fall kan det vara lämpligt att upprätta regler för hur nätverket får användas. Till exempel kan skolan som ett första steg informera studenter att slå av mobiltelefonerna under större prov. Detta för att reducera belastningen på skolans WiFi-nätverk. Ibland kan hårdvaruuppdateringar behövas för att få bättre nätverksprestanda.

I) Strömförsörjning är en viktig komponent för att säkerställa genomförande av prov. Det rekommenderas därför att alla studenter ska ha tillgång till kontinuerlig strömförsörjning under hela provtiden. En minimigräns är att studenter åtminstone kan koppla in strömförsörjning vid behov. Vidare kan det rekommenderas att skolan ser till att ha adaptrar för strömförsörjning i reserv och att skolan informerar alla elever om att medta strömadapter inför prov. Det kan vara nödvändigt att kontakta ansvariga vid skolan eller kommun för att tillse att strömförsörjning - eluttag, förlängningskablar, adaptrar etc finns tillgänglig i skolan vid prov.

J) Lärare vid skolor som ska genomföra digitala nationella prov bör i förväg göra flera testprov i nedlåst läge, exempelvis Safe Exam Browser, med samtliga klasser som ska ha nationella prov. Detta så att alla användare har erfarenhet av att genomföra prov i nedlåst läge. Som skola eller motsvarande är det lämpligt att ge lärarna tid och möjlighet att utföra sådana tester. Det är också bra att påminna om att genomföra sådana tester innan man börjar göra riktiga prov.

Tags: